المپیاد های علمی ,

اصول و فنون ترکیبیات
1396
اصول و فنون ترکیبیات139622,000 تومان 17,600 تومان موجود
102 مسئله ترکیبیات
568748
102 مسئله ترکیبیات56874812,000 تومان 9,600 تومان موجود
برگزیده مسائل فیزیک روسیه = Apptitude test problem
1394
برگزیده مسائل فیزیک روسیه = Apptitude test problem139421,000 تومان 16,800 تومان موجود
کارگاه شیمی آلی
1395
کارگاه شیمی آلی139521,000 تومان 16,800 تومان موجود
مبانی کتنرل متابولیسم
1395
مبانی کتنرل متابولیسم139542,000 تومان 33,600 تومان موجود
الفبای اکولوژی
1395
الفبای اکولوژی139544,000 تومان 35,200 تومان موجود
الفبای گیاه شناسی
1395
الفبای گیاه شناسی139527,000 تومان 21,600 تومان موجود
مبانی نجوم، جلد دوم
32564
مبانی نجوم، جلد دوم3256441,000 تومان 32,800 تومان موجود
فراگیری فعال نجوم
6465
فراگیری فعال نجوم64658,000 تومان 6,400 تومان موجود
شرکت سازنده