المپیاد شیمی ,

کارگاه شیمی آلی
6474
کارگاه شیمی آلی647410,400 تومان 9,360 تومان موجود
الفبای ساختار اتم: ترکیبات یونی و مولکولی
6489
الفبای ساختار اتم: ترکیبات یونی و مولکولی648917,600 تومان 15,840 تومان موجود
کارگاه حل مسئله المپیاد شیمی
6947
کارگاه حل مسئله المپیاد شیمی694722,000 تومان 19,800 تومان موجود
المپیاد شیمی: اصول، مبانی و کاربردهای شیمی
1395
المپیاد شیمی: اصول، مبانی و کاربردهای شیمی139519,000 تومان 17,100 تومان موجود
کیف المپیاد شیمی
1396
کیف المپیاد شیمی1396113,600 تومان 72,704 تومان موجود
روش فرمول نویسی در شیمی
9631
روش فرمول نویسی در شیمی96316,400 تومان 5,760 تومان موجود