المپیاد شیمی ,

کارگاه شیمی آلی
1395
کارگاه شیمی آلی139510,400 تومان 9,360 تومان موجود
الفبای ساختار اتم: ترکیبات یونی و مولکولی
1394
الفبای ساختار اتم: ترکیبات یونی و مولکولی139417,600 تومان 15,840 تومان موجود
کارگاه حل مسئله المپیاد شیمی
1395
کارگاه حل مسئله المپیاد شیمی139522,000 تومان 19,800 تومان موجود
المپیاد شیمی: اصول، مبانی و کاربردهای شیمی
1395
المپیاد شیمی: اصول، مبانی و کاربردهای شیمی139519,000 تومان 17,100 تومان موجود
روش فرمول نویسی در شیمی
1394
روش فرمول نویسی در شیمی13946,400 تومان 5,760 تومان موجود
کیف المپیاد شیمی
1396
کیف المپیاد شیمی1396113,600 تومان 72,704 تومان موجود