المپیاد نجوم و اختر فیزیک ,

کیف نجوم و اختر فیزیک
1396
1396
کیف نجوم و اختر فیزیک1396254,000 تومان 162,000 تومان موجود
پک المپیاد نجوم(9 جلدی)
1396
پک المپیاد نجوم(9 جلدی)1396254,000 تومان 162,000 تومان موجود
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد اول
1394
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک جلد اول139443,000 تومان 34,400 تومان موجود
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم
1395
الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک، جلد دوم139524,000 تومان 19,200 تومان موجود
الفبای نجوم کروی
1396
الفبای نجوم کروی139614,000 تومان 11,200 تومان موجود
تئوری و مسائل نجوم (سری شوم)
6497
تئوری و مسائل نجوم (سری شوم)649710,000 تومان 12,000 تومان موجود
مبانی نجوم، جلد اول
8464
مبانی نجوم، جلد اول846425,000 تومان 20,000 تومان موجود
مبانی نجوم، جلد دوم
32564
مبانی نجوم، جلد دوم3256441,000 تومان 32,800 تومان موجود
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین
1393
مقدمه ای بر اخترفیزیک نوین139332,000 تومان 25,600 تومان موجود
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین
7485
مقدمه ای بر کیهان شناسی نوین748514,000 تومان 16,800 تومان موجود
فراگیری فعال نجوم
6465
فراگیری فعال نجوم64658,000 تومان 6,400 تومان موجود
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل
874
ستارگان متغیر از رصد تا تحلیل87414,000 تومان 11,200 تومان موجود
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی
75623
آشنایی با نجوم و کیهان شناسی7562335,000 تومان 28,000 تومان موجود
نجوم و مثلثات کروی
3652
نجوم و مثلثات کروی36528,400 تومان 8,400 تومان موجود
روشهای برداری
1393
روشهای برداری139312,000 تومان 9,600 تومان موجود
تکنیک های انتگرال یگانه
1395
تکنیک های انتگرال یگانه139515,000 تومان 12,000 تومان موجود
شرکت سازنده