المپیاد های علمی ,

اصول و فنون ترکیبیات
1396
اصول و فنون ترکیبیات139622,000 تومان 17,600 تومان موجود
102 مسئله ترکیبیات
568748
102 مسئله ترکیبیات56874812,000 تومان 9,600 تومان موجود
الفبای المپیاد ریاضی
1396
الفبای المپیاد ریاضی139630,000 تومان 24,000 تومان موجود
استراتژیهای حل مساله جلد اول
200
استراتژیهای حل مساله جلد اول20024,000 تومان 19,200 تومان موجود
نگاهی نو به نامساوی ها
1393
نگاهی نو به نامساوی ها13936,000 تومان 4,800 تومان موجود
آشنایی با معادلات دیوفانتی
1389
آشنایی با معادلات دیوفانتی13896,000 تومان 4,800 تومان موجود
102 مسئله ترکیبیات
1395
102 مسئله ترکیبیات139512,000 تومان 9,600 تومان موجود
مبانی فیزیولوژی جلد 1
1396
مبانی فیزیولوژی جلد 1139635,000 تومان موجود
مبانی فیزیولوژی جلد 2
1396
مبانی فیزیولوژی جلد 2139635,000 تومان 28,000 تومان موجود
مبانی فیزیولوژی جلد 3
1396
مبانی فیزیولوژی جلد 3139626,000 تومان 20,800 تومان موجود
کیف المپیاد کامپیوتر
1396
کیف المپیاد کامپیوتر1396209,000 تومان 133,000 تومان موجود
کیف نجوم و اختر فیزیک
1396
1396
کیف نجوم و اختر فیزیک1396254,000 تومان 162,000 تومان موجود
 کیف المپیاد ریاضی
1396
کیف المپیاد ریاضی1396415,000 تومان 265,000 تومان موجود
پک المپیاد ریاضی (9 جلدی)
1396
پک المپیاد ریاضی (9 جلدی)1396282,000 تومان 192,000 تومان موجود
کیف المپیاد فیزیک
1396
کیف المپیاد فیزیک1396351,000 تومان 224,000 تومان موجود
شرکت سازنده