menuordersearch
irolympiad.com

انتشارات دانش پژوهان جوان ,

الفبای نور هندسی
الفبای نور هندسی
38,000 تومان
34,200 تومان
تخفیف
1394
استراتژیست
استراتژیست
38,000 تومان
1399
به بورس خوش آمدید
به بورس خوش آمدید
41,000 تومان
36,900 تومان
تخفیف
1399
تحلیل تکنیکی بین بازاری   جان مورفی
تحلیل تکنیکی بین بازاری جان مورفی
82,000 تومان
73,800 تومان
تخفیف
1399
پک علوم نهم (فیزیک + شیمی + زیست و زمین شناسی)
پک علوم نهم (فیزیک + شیمی + زیست و زمین شناسی)
140,000 تومان
90,000 تومان
تخفیف
1399
 کیف المپیاد ریاضی
1399
1399
کیف المپیاد ریاضی1399715,000 تومان 458,000 تومان موجود
بسته ویژه بورس ( 20 + 20 ) درصد تخفیف
1399
بسته ویژه بورس ( 20 + 20 ) درصد تخفیف 1399385,000 تومان 247,000 تومان موجود
کیف المپیاد زیست‌شناسی
1399
1399
کیف المپیاد زیست‌شناسی1399905,000 تومان 580,000 تومان موجود
استراتژی های حل مسائل هندسه
1395
استراتژی های حل مسائل هندسه139538,000 تومان 45,900 تومان موجود
کیف المپیاد شیمی
1399
کیف المپیاد شیمی1399653,000 تومان 418,000 تومان موجود
کیف المپیاد شیمی
1399
کیف المپیاد شیمی1399653,000 تومان 418,000 تومان موجود
پک المپیاد زیست (9 جلدی)
1399
پک المپیاد زیست (9 جلدی)1399482,000 تومان 328,000 تومان موجود
کیف المپیاد زیست
1399
کیف المپیاد زیست1399905,000 تومان 580,000 تومان موجود
کیف المپیاد کامپیوتر
1399
کیف المپیاد کامپیوتر1399352,000 تومان 226,000 تومان موجود
الفبای جبر در المپیاد ریاضی
1395
الفبای جبر در المپیاد ریاضی139542,000 تومان 37,800 تومان موجود
کیف المپیاد فیزیک
1399
کیف المپیاد فیزیک1399547,000 تومان 351,000 تومان موجود
کیف المپیاد کامپیوتر
1399
کیف المپیاد کامپیوتر1399352,000 تومان 226,000 تومان موجود
الفبای المپیاد ریاضی
1396
الفبای المپیاد ریاضی139638,000 تومان 49,500 تومان موجود
بسته ویژه بورس
1399
بسته ویژه بورس 1399385,000 تومان 247,000 تومان موجود
کیف نجوم و اختر فیزیک
1399
1399
کیف نجوم و اختر فیزیک13991,111,000 تومان 712,000 تومان موجود